Wczytuję dane...
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANITORBALSKA.PL

SPIS TREŚCI:

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.         USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.         WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.         SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.         KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.         REKLAMACJA PRODUKTU

7.         POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.         POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.       PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

11.       REGULAMIN PROMOCJI  "KUP TOREBKĘ! ZOBACZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ!" 

12.       REGULAMIN PROMOCJI  "KARTA PODARUNKOWA" 

13.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Załączniki

1.         Polityka prywatności
2.         Pliki cookies
3.         Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.panitorbalska.pl prowadzony jest pod firmą Gusto wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.   FORMULARZ automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.3.   PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.4.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.5.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.panitorbalska.pl.

1.4.6.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, 87-100 Toruń, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

1.4.7.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.8.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.9.   USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.12. REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.14. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.15. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.16. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

 

2.         USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź” (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, poprzez pasek widoczny na dole strony lub poprzez okno pop up pokazującey się po minucie od monentu początku wizyty na stronie internetowej

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.   pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

2.4.3.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl;

2.4.4.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3.         WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4.         SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1  PKO Bank Polski  54 1020 5011 0000 9302 0416 9306

 

4.1.3.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayPal - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Płatności" oraz na stronie internetowej http://www.paypal.com.

4.1.4.    Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez wew. system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 

4.1.5.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.1.5.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.5.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

4.2.       Termin płatności:

4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5.         KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Darmowa dostawa następuje przy zakupach od 300 zł wzwyż.  W pozostałych przypadkach koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, koszty związane z zapakowaniem produktu, dostarczeniem i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.   Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 299 zł bez względu na wybraną opcję dostawy

5.3.2    DPD PICKUP - 0,00 zł 

5.3.3.   Przesyłka pocztowa - 7,90 zł

5.3.4.   Przesyłka kurierska - 7,90 zł

5.3.5.   Przesyłki  pobraniowe -9,90 zł

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6.         REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.     Gusto jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

6.2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: sklep@panitorbalska.pl. Gusto zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.3.     W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 14 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela.

6.4.     W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru(art.558 § Kodeksu Cywilnego).

6.5.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.5.1.   pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa;

6.5.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl;

6.6.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.7.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.8.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.9.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

7.         POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

8.         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 100 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów prawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.   pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa;

8.1.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl;

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dokonaj zwrotu lub wymiany”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do konsumenta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki wynikający z nadania produktu do sprzedającego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.   Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.   W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.   (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9.         POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10.        REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO PANITORBALSKA.PL

 10.1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1.1.  Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Michał Gabryszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gusto wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678 , adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

10.1.2.  Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

10.1.3.  Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem http://panitorbalska.pl/.

10.2.     DEFINICJE:

10.2.1.  Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

10.2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

10.2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

10.2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 87E, 87-100 Toruń, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

10.2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

10.2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://panitorbalska.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

10.3.       WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

10.3.1.    Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

10.3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na stronie z formularzem rejestracji konta Klienta).

10.3.2.    Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem konta Klienta, poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678

10.4.      WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

10.4.1.   Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.

10.4.2.   Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym, w przypadku zawarcia przez niego umów sprzedaży w ramach jednego konta Klienta za określoną łączną kwotę, przyznawany jest rabat na zakup każdego kolejnego Produktu w Sklepie Internetowym w ramach tego samego konta Klienta.

10.4.3.   Przy obliczaniu kwoty z pkt 4.4 bierze się pod uwagę kwoty wszystkich umów sprzedaży zawartych w ramach konta Klienta od chwili przystąpienia do Programu Lojalnościowego.

10.4.4.   Rabaty przyznawane są Klientowi w następujący sposób:

10.4.4.1. 3% rabatu na każde kolejne zakupy po przekroczeniu kwoty 300,00 zł z tytułu zawartych przez Klienta umów sprzedaży.

10.4.4.2. 5% rabatu na każde kolejne zakupy po przekroczeniu kwoty 500,00 zł z tytułu zawartych przez Klienta umów sprzedaży.

10.4.4.3. 10% rabatu na każde kolejne zakupy po przekroczeniu kwoty 2000,00 zł z tytułu zawartych przez Klienta umów sprzedaży.

10.4.4.4. 15% rabatu na każde kolejne zakupy po przekroczeniu kwoty 5000,00 zł z tytułu zawartych przez Klienta umów sprzedaży.

10.4.5.     Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu

10.4.6.     Rabat nie dotyczy kosztów dostawy Produktu. 

10.4.7.     Stawki procentowe rabatów nie sumują się. Klientowi przysługuje każdorazowo rabat na całe zakupy w wysokości określonej w pkt 4.4.

10.4.8.     Po zawarciu umowy sprzedaży, Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie łącznej kwoty z tytułu dotychczas przez Klienta zawartych umów sprzedaży, przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia wysokości powyższej łącznej kwoty ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o powyższej łącznej kwocie – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.5.         DANE OSOBOWE

10.5.1.     Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

10. 5.2.    Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;

10.5.3.     Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

10.5.4.     Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10.5.5.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@panitorbalska.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.6.         WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

10.6.1.      Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

10.7.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.7.1.     Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

10.7.2.     Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10.7.3.     Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

10.8.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.8.1.     Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

10.8.2.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

10.8.3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


11.        REGULAMIN PROMOCJI " KUP TOREBKĘ! ZOBACZ CO MOŻESZ ZYSKAĆ! "  W SKLEPIE INTENETOWYM  PANITORBALSKA.PL

11.1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1. 1     Organizatorem Promocji „Kup torebkę! Zobacz co możesz zyskać!” jest firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

11.1.2.     Wszelkie pojęcia i wyrażenia zapisane wielką literą występujące w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane w pkt 1.3, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w Regulaminie Sklepu Internetowego.

11.1.3.      Definicje:

   1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.

   2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   3. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   4. PROMOCJA, PROMOCJA  „Kup torebkę! Zobacz co możesz zyskać!” – promocja organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

   6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.panitorbalska.pl, w którym organizowana jest Promocja.

   7. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – Firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

   8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

11.2.      WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

11.2.1.   Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego.

11.2.2.    Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przez Klienta w Sklepie Internetowym Produktu będącego torebką.

11.3.      WARUNKI PROMOCJI

11.3.1.    Promocja obowiązuje na czas nieokreślony

11,3.2.    Promocja polega na obniżeniu ceny Produktu będącego butami, portfelem lub akcesorium do torebki, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem spełniającym warunki udziału w Promocji o 50% (pięćdziesiąt procent). Obniżenie ceny następuje na jeden z poniższych sposobów:

   1. W przypadku jednoczesnego zakupu Produktu będącego torebką oraz Produktu będącego butami, portfelem albo akcesorium do torebki, obniżenie ceny produktu będącego butami, portfelem albo akcesorium do torebki następuje automatycznie na etapie składania zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.

   2. W przypadku zakupu wyłącznie Produktu będącego torebką, Klientowi zostaje przyznany indywidualny jednorazowy kod rabatowy, który jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia 

   3. Kod rabatowy uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu do Umowy Sprzedaży w wysokości 35%. Rabat obejmuję Cały Asortyment sklepu panitorbalska.pl  (do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy - rabat nie ma do nich zastosowania). Skorzystanie przez Klienta z rabatu nie jest uzależnione od wartości Umowy Sprzedaży.

   4. Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Kod rabatowy” wpisać otrzymany kod oraz kliknąć pole „Zatwierdź kod” Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu, o którym mowa w pkt. 3.2 oraz 3.3 Regulaminu.

11.3.3.     Promocja nie łączy się z innymi obniżeniem ceny Produktu wynikającym z innych dostępnych w Sklepie Internetowym kodów rabatowych oraz promocją wynikającą z zapisu na Newsletter. Promocja łączy się z innymi promocjami polegającymi na obniżeniu ceny Produktu dla wszystkich klientów oraz z programem lojalnościowym

11.4.      DANE OSOBOWE

11.4.1.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.

11.4.2.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w niej.

11.4.3.     Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Promocji.

11.4.4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

11.4.5.      Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@panitorbalska.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

11.5.      WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI

11.5.1.    Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

11.6.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.6.1.   Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

11.6.2.   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

11.6.3.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

11.7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.7.1.   Prawem właściwym jest prawo polskie.

11.7.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. REGULAMIN PROMOCJI "KARTA PODARUNKOWA" W SKLEPIE INTERNETOWYM  PANITORBALSKA.PL

12.1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.1. 1     Organizatorem Promocji „KARTA PODARUNKOWA” jest firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

12.1.2.     Wszelkie pojęcia i wyrażenia zapisane wielką literą występujące w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane w pkt 1.3, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w Regulaminie Sklepu Internetowego.

12.1.3.      Definicje:

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

KARTA PODARUNKOWA – promocja organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.panitorbalska.pl, w którym organizowana jest Promocja.

ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – Firma Gusto wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, NIP 9562182494, REGON 340218678, adres poczty elektronicznej: sklep@panitorbalska.pl, numer telefonu: 536-019-908 oraz numer faksu: 056-644-77-64.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

12.2.      WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

12.2.1.   Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego posiadający Kartę Podarunkową.

12.2.2.    Warunkiem udziału w Promocji jest zakup przez Klienta w Sklepie Internetowym Produktu przy użyciu kodu elektronicznego z Karty Podarunkowej.

12.3.      WARUNKI PROMOCJI

12.3.1.    Promocja obowiązuje na czas nieokreślony.

12.3.2.    Promocja polega na wpisaniu kodu elektronicznego z nabytej przez Klienta Karty Podarunkowej. Aby zrealizować kod elektroniczny, należy w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Kod rabatowy” wpisać otrzymany kod oraz kliknąć pole „Zatwierdź kod”.

12.3.3.     Promocja nie łączy się z innymi obniżeniem ceny Produktu wynikającym z innych dostępnych w Sklepie Internetowym kodów rabatowych oraz promocją wynikającą z zapisu do Newslettera. Promocja łączy się z innymi promocjami polegającymi na obniżeniu ceny Produktu dla wszystkich klientów oraz z programem lojalnościowym.

12.4.      DANE OSOBOWE

12.4.1.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.4.2.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w niej.

12.4.3.     Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Promocji.

 12.4.4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

12.4.5.      Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@panitorbalska.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

12.5.      WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI

12.5.1.    Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

12.6.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.6.1.   Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@panitorbalska.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa.

12.6.2.   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

12.6.3.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

12.7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.7.1.   Prawem właściwym jest prawo polskie.

12.7.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2.    Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywanie zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.4  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca


 

 • cz
 • ro
 • sk
 • hu